Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Mythos ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Mythos ry edustaa uskontotieteen oppiainetta humanistisessa ja teologisessa tiedekunnassa. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Helsingin yliopiston uskontotieteen opintosuunnan opiskelijoiden yhdyssiteenä ja olla jäsentensä edustajana ylioppilastoiminnassa ja yliopistossa. Yhdistys toimii jäsentensä yhdistäjänä ja tiedottajana eri uskontotieteellisesti kiinnostavien tahojen välillä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii yhteistyöhön uskontotieteen henkilökunnan kanssa opiskelua koskevissa asioissa. Tämän lisäksi yhdistys pitää yhteyksiä uskontotieteen ja lähialojen eri organisaatioihin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Yhdistys pyrkii aktivoimaan uskontotieteen opiskelijoita tiedottamalla tieteenalan ajankohtaisista tapahtumista sekä järjestämällä erilaisia tilaisuuksia. 

3§ Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen Helsingin yliopiston uskontotieteen oppiaineesta kiinnostunut, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistys on tarkoitettu ensisijaisesti uskontotieteen opintosuunnan valinneille opiskelijoille sekä uskontotieteen alumneille. Yhdistyksessä voi toimia myös kannatusjäsenenä. Kannatusjäsenellä on puhe- ja läsnäolo- oikeus yhdistyksen kokouksissa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus. 

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottaminen tapahtuu hallituksen enemmistöpäätöksellä. 

5§ Jäsenmaksu
Jäsenmaksu on voimassa seitsemän vuotta. Jäseniltä perittävän jäsenmaksun vuosittaisen suuruuden määrää yhdistyksen kokous. 

6§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta varsinaista jäsentä, kuitenkin korkeintaan 15 jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen toista varsinaista yhdistyksen kokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen keväällä pidettävää varsinaista yhdistyksen kokousta hallitukselle. 

9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista yhdistyksen kokousta. Yhdistys pitää ensimmäisen varsinaisen kokouksen helmi-maaliskuussa ja toisen joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokoukset ja niissä päätetyt asiat ovat moitteenvaraisia, mikäli niistä ei ole ilmoitettua asianmukaisella tavalla vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. 

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen sähköpostilistalle lähetettävällä sähköpostikutsulla. 

11§ Varsinaiset kokoukset
Keväällä järjestettävässä varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7.
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Syksyllä järjestettävässä varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.